Правові акти

Затверджено
рішенням міської ради
від 21 квітня 2011 № 5/3

вн. зміни рішенням міської ради

від 12 грудня 2013 №36/2

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністрацію Центрального району Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради /далі – адміністрація району/ є  виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Адміністрація району у своїй діяльності керується Конституцією України та  законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями  виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови  та цим  Положенням.

1.3. Адміністрація району є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району  має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.

2. Основні завдання

2.1. Адміністрація району:

- у межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері виконавчого органу;

- здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями або сферами діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району;

- узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради;

- забезпечує виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21;

- оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

3. Структура та організація роботи

3.1. Адміністрацію району очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Голова адміністрації району безпосередньо підпорядкований міському голові, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. Структуру адміністрації району та  штатну чисельність затверджує міський голова.

3.3. Голова адміністрації має першого заступника та заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

Заступники голови адміністрації виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою адміністрації.

Інших посадових осіб місцевого самоврядування адміністрації району призначає на посади і звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

3.4. Голова адміністрації району:

3.4.1 Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району та функціональні обов’язки працівників адміністрації району.

3.4.2. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради за виконання покладених на адміністрацію району завдань.

3.4.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

3.4.4. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

3.4.5. Розпорядження, накази голови адміністрації району набувають чинності з моменту підписання.

Розпорядження голови адміністрації району обов’язкові для виконання всіма громадянами і юридичними особами на території району.

Розпорядження голови адміністрації району, що суперечать діючому законодавству України і виходять за межі його повноважень, скасовуються виконкомом Миколаївської міської ради, міською радою або у судовому порядку.

3.4.6. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

3.4.7. Вносить клопотання  міському голові про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам адміністрації району.

3.4.8. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису працівників адміністрації з розрахунком кошторисів на їхнє утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

3.4.9.   Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

3.4.10. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

3.4.11. Є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.4.12. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

3.4.13. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

3.4.14. У межах своїх повноважень укладає договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності, з державними і громадськими організаціями.

3.4.15. Створює міжвідомчу комісію, яка виконує функції консультативно-дорадчого органу в районі.

3.4.16. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

3.4.17. Сприяє скликанню загальних зборів громадян за місцем проживання.

3.4.18. Звертається до суду з питань про визнання незаконними дій підприємств, установ, організацій, розташованих у відповідному адміністративному районі, які обмежують права жителів району, а також повноваження адміністрації району.

3.4.19. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів, депутатських груп та фракцій міської ради.

3.4.20. Вносить пропозиції міському голові про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, які підпорядковані адміністрації району.

3.4.21. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

3.4.22. Керує цивільною обороною району.

3.4.23. Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

3.4.24. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію  району.

3.4.25. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішенням міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3.4.26. Скасовує або змінює постанови про накладання адміністративних стягнень адмінстративної комісії при адміністрації району.

3.4.27. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради, які виконують свої повноваження на території району.

4. Компетенція адміністрації району

4.1. У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку

4.1.1. Сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку території району, ефективному використанню закріплених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

4.1.2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного й культурного розвитку міста.

4.1.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в соціально-економічному розвитку району, координації цієї роботи на його території.

4.1.4. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства про вибори депутатів усіх рівнів, Президента України, референдумів  щодо забезпечення виборчих дільниць приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, засобами зв’язку, інвентарем, оргтехнікою, виборчими скриньками, кабінами для голосування, створення місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Забезпечення збереження матеріальних цінностей після проведення виборчої кампанії.

4.1.5. Сприяння організації проведення зборів, конференцій жителів за місцем проживання. Надання приміщень, скриньок для голосування, бланків бюлетенів, протоколів. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів, конференцій.

Проведення перевірки відомостей, що містяться в поданих документах, на отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення або на його реєстрацію, на відповідність вимогам законодавства та рішенням міської ради.

4.1.6. Розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України та нагородами і відзнаками місцевих органів влади.

4.1.7. Ведення  Державного реєстру виборців району.

4.1.8. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

4.1.9. Сприяння на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

4.1.10. Сприяння діяльності органів державної статистики й контролю, передача та отримання від них відомостей, необхідних для виконання повноважень адміністрації району в межах чинного законодавства.

4.1.11. Забезпечення розроблення заходів з питань цивільного захисту та готовності підприємств, які розташовані на території району, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

4.1.12. Участь у підготовці інформації щодо виконання рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста.

4.1.13. Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на території району.

4.1.14. Видача довідок мешканцям Матвіївки, Тернівки, Варварівки про:

- склад сім'ї (форма 3) за місцем реєстрації;

- склад сім'ї – за місцем проживання;

- дійсне проживання у мікрорайоні конкретної особи;

- наявність зареєстрованих осіб при оформленні спадщини;

- наявність об’єктів господарювання;

- наявність пічного опалення;

- зміни у назвах та нумерації домоволодіння;

- наявність утриманців;

- проживання з особами похилого віку до їх смерті;

- наявність присадибних ділянок, на яких здійснюється бджільництво, вирощуються овочі, фрукти та квіти;

-фактичне проживання без реєстрації або непроживання з реєстрацією за тією чи іншою адресою (для укладання договору на вивіз ТПВ, оформлення реструктуризації заборгованості тощо).

Видача характеристик за місцем проживання, засвідчення підписів під характеристиками.

Видача талонів для пільгової оплати питної води.

Видача пільгових талонів на проїзд річковим транспортом.

Засвідчення підписів заяв сусідів при приватизації земельних ділянок.

Засвідчення довіреностей за місцем проживання відповідно до п.2 ст.42 Цивільно-процесуального кодексу України та ч.4 с. 245 Цивільного кодексу України малозабезпеченим верствам населення для отримання компенсацій за вкладами в Ощадбанку СРСР, пенсій в Пенсійному фонді України тощо.

4.2. У галузі бюджету, фінансів і цін

4.2.1. Участь у розробленні проекту бюджету міста Миколаєва і подання пропозицій виконавчому органу Миколаївської міської ради департаменту фінансів.

4.2.2. Сприяння здійсненню, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.

4.2.3. Здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, визначених даним Положенням; здійснення фінансування витрат, пов'язаних із організаціє та проведенням виконавчих дій на території даного району щодо забезпечення примусового виконання органами державної виконавчої служби рішень судів, прийнятих на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

4.2.4. Участь у залученні на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрій району.

4.2.5. За дорученням виконкому міської ради участь у здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на території району.

4.3. У галузі побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку

4.3.1. Виконання рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань додержання законодавства щодо захисту прав споживачів, організації торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг населенню.

4.3.2. Сприяння проведенню масових акцій рекламного характеру на території району.

4.3.3. Участь представника адміністрації району в роботі Конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві.

4.3.4. Внесення пропозицій щодо сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району.

4.3.5. Погодження розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.3.6. Розробка заходів з питань харчування населення району в умовах надзвичайних ситуацій.

4.3.7. Реалізація державних і загальноміських програм з підтримки та розвитку підприємництва.

4.3.8. Сприяння проведенню державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з чинним законодавством.

4.3.9. Внесення пропозицій щодо відкриття нових та зміни діючих маршрутів автотранспорту по перевезенню пасажирів на території району. Проведення нарад з керівниками підприємств-перевізників щодо якості послуг з перевезення пасажирів та усунення виявлених порушень. Внесення пропозицій на координаційну раду з вищевикладених питань.

4.3.10. Попередній розгляд місць розміщення тимчасових споруд, пересувних тимчасових споруд (об'єктів сезонної роздрібної торгівлі, виносної торгівлі, об'єктів сфери послуг для здійснення підприємницької діяльності). Вжиття заходів реагування на розміщення тимчасових споруд з порушенням встановленого законодавстовом порядку та прийнятих рішень міської ради.

4.4. У галузі житлово-комунального господарства:

4.4.1. Участь у формуванні планів робіт по утриманню об’єктів ЖКГ на території району, у тому числі виконавчого органу Миколаївської міської ради департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

4.4.2. Координація та контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами всіх форм власності згідно з діючими нормами з утримання, експлуатації та ремонту відомчого житлового фонду, ОСББ та ЖБК.

4.4.3. Контроль за організацією робіт з утримання, благоустрою та санітарного очищення території району.

4.4.4. Організація та контроль за дотриманням Правил благоустрою на території району.

4.4.5. Сприяння створенню органів самоорганізації населення на території району.

4.4.6. Видання розпоряджень адміністрації про закріплення допоміжних нежитлових приміщень за квартирами громадян, з метою поліпшення побутових умов, без права продажу та передачі в орендне користування, за умови погодження із співвласниками будинку.

4.4.7. Участь у роботі з приймання-передавання до комунальної власності міста об’єктів комунального призначення на території району.

4.4.8. Впровадження на території району державних і загальноміських програм по галузі ЖКГ.

4.4.9. Погодження контрактів з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств та комунального господарства міської комунальної власності, які діють на території району.

Участь у комісіях по проведенню конкурсів з обслуговування житлового фонду міської комунальної власності та вибору виконавця послуг з вивезення ТПВ з території району.

4.4.10. Сприяння газифікації, прокладанню мереж водопостачання, якісного енергозбереження, будівництву доріг на території існуючого житлового фонду приватного сектору.

4.4.11. Координація робіт з експлуатації, підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації наслідків стихійних явищ на об’єктах соціального, культурного та побутового призначення відомчого житлового фонду, ОСББ, ЖБК, розташованих на території району.

4.4.12. Розгляд скарг, заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань благоустрою відповідно  до компетенції адміністрації району.

4.4.13. Організація та контроль за розробкою відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів та мереж, які не мають балансової належності, на території району, виконання функцій замовника з проведення необхідних ремонтних робіт на цих об’єктах, з наступною передачею їх на баланс спеціалізованим підприємствам.

4.4.14. Участь у розробленні цільових міських програм щодо охорони навколишнього середовища.

4.4.15. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, доріг та тротуарів приватного сектору.

4.4.16. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття та надання до виконкому міської ради пропозицій щодо розміщення об’єктів різного призначення на вивільнених територіях.

4.4.17. В окремих випадках, за дорученням органів місцевого самоврядування, організація робіт по реконструкції та капітальному ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд.

4.4.18. Виконання функцій:

- переведення багатоповерхових житлових будинків міської комунальної власності на автономне опалення у зв’язку з ліквідацією котелень та в інших випадках;

- забезпечення встановлення аншлагів вулиць міста та номерних знаків на будівлях всіх форм власності;

- приймання заяв від фізичних та юридичних осіб на знесення та обрізання аварійних, сухостійних та фаутних дерев та кущів на території району;

- організація та виконання робіт із знесення, крокування та санітарної обрізки дерев і кущів на території приватного сектору та на території, прилеглій до відомчого житлового фонду та житлових будинків комунальної власності;

- організація робіт по догляду за об'єктами благоустрою закріпленими за адміністрацією району;

- ремонт існуючих та влаштування нових громадських зупиночних комплексів та передача їх на баланс комунальним підприємствам для подальшого користування;

- забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво розподільчих інженерних мереж та об'єктів комунального призначення у приватному секторі;

- капітальний та поточний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зливних каналізацій, дренажних мереж у приватному секторі.

4.4.19. Організація роботи з утримання, благоустрою, санітарного очищення житлового фонду приватного сектору.

4.4.20. Проведення організаційної роботи з населенням щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Розробка заходів з розширення досвіду діяльності ОСББ та допомога ініціативним групам у проведенні зборів співвласників багатоквартирного будинку для прийняття рішення про створення ОСББ.

4.4.21. Участь у роботі комісії по обстеженню житлового фонду та інших об’єктів незалежно від форм власності на території району.

4.4.22. Контроль за обладнанням пандусами, поручнями та іншими конструкціями входів у житлові будинки й інші будівлі для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на території району, крім житлових будинків міської комунальної власності.

4.4.23. Проведення організаційних заходів щодо створення органів самоорганізації населення на території району, захисту інтересів органів місцевого самоврядування при вирішенні  питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців.

4.4.24. Представлення органів місцевого самоврядування на території району при вирішенні всіх питань із забезпечення життєдіяльності об’єктів всіх форм власності.

4.4.25. Координація та контроль діяльності виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території району.

4.4.26. Здійснення розрахунків дотацій на вивезення рідких відходів з туалетів житлового фонду комунальної власності міста та їх виплати згідно з актами виконаних робіт, наданими житлово-комунальними підприємствами.

4.4.27. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору.

4.4.28. Ведення журналу обліку фізичних осіб, які мешкають на території Центрального району м. Миколаєва та мають право на отримання дотацій за поголів'я молодняку великої рогатої худоби.

4.4.29. Забезпечення своєчасного складання та подання до Миколаївської обласної державної адмінстрації відомостей про нарахування дотацій за молодняк фізичним особам, які мешкають на території Центрального району м. Миколаєва та утримують молодняк великої рогатої худоби, а також довідок про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

4.4.30. Здійснення контролю за відновленням порушень благоустрою внаслідок проведених земельних робіт на території району.

4.4.31. Координація діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ, Жеків, відомчого житлового фонду та ін.

4.5. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту

4.5.1. Сприяння вирішенню питань про надання дітям, студентам та інвалідам прав на безкоштовне користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

4.5.2. Організація районних святкових, культурно-масових заходів.

4.5.3. Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.

4.5.4. Організація дозвілля учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час, підтримка творчої та обдарованої молоді.

4.5.5. Розроблення та виконання заходів щодо запобігання насильству в сім'ї.

4.5.6. Організація та проведення заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

4.5.7. Підтримка діяльності молодіжних і жіночих громадських організацій та об’єднань.

4.5.8. Організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів від районного до міжнародного рівнів.

4.5.9. Підтримка діяльності спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ і організацій району.

4.5.10. Участь у розробленні міських комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту, окремих видів спорту та розробка аналогічних районних програм.

4.5.11. Визначення пріоритетних видів спорту в районі та підтримка їх розвитку.

4.5.12. Підтримка діяльності установ та організацій, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів.

4.5.13. Ведення обліку та видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї, посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

4.5.14. Організація нарад і конференцій, проведення інформаційно-просвітницьких семінарів, виготовлення методичних матеріалів з питань щодо молоді, культури, сім'ї та спорту.

4.5.15. Організація, проведення та узгодження дій і заходів на виконання комплексних програм, спрямованих на поліпшення становища сімей, жінок та дітей.

4.5.16. Ведення роботи з багатодітними матерями щодо підготовки документів на присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

4.5.17. Організація роботи з багатодітними сім’ями району (проведення роботи щодо обліку багатодітних сімей району, надання інформації про соціально-економічні та статистичні відомості щодо багатодітних сімей в районі).

4.5.18. Організація та проведення заходів щодо реалізації гендерної політики в районі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.5.19. Організація та проведення заходів з сучасною українською родиною щодо збереження сімейних традицій та цінностей, визначення пріоритетів розвитку сім'ї.

4.5.20. Організація та проведення роботи щодо обліку сімей з дітьми у районі.

4.5.21. Організація та проведення заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в молодіжному середовищі.

4.6. У сфері соціального захисту населення:

4.6.1. Розгляд заяв громадян про надання адресної грошової допомоги, передача протоколів засідань районної комісії до департаменту праці та соціального захисту населення для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

4.6.2. Надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством.

4.6.3. Спільно з районним центром зайнятості організація проведення оплачуваних громадських робіт.

4.6.4. Виконання заходів міської програми зайнятості населення в частині організації роботи комісій по легалізації зайнятості та погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території району, відповідно до чинного законодавства.

4.7. У галузі оборонної роботи:

4.7.1. Забезпечення на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.7.2. Своєчасне розроблення і відпрацювання документів мобілізаційного плану району, щорічне або за необхідністю проведення уточнення (коригування) документів мобілізаційного плану району.

4.7.3. Планування і організація мобілізаційної підготовки посадових осіб адміністрації району, здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій району (далі – підприємства), які залучаються до виконання мобілізаційних завдань в особливий період.

4.7.4. Організація теоретичного і практичного навчання органів управління мобілізаційними заходами в особливий період на території району.

4.7.5. Доведення розпоряджень міського голови на виконання мобілізаційних завдань до підприємств міста, організація роботи щодо укладення з ними договорів на виконання цих завдань в особливий період.

4.7.6. Здійснення постійного контролю за мобілізаційною готовністю підприємств – виконавців мобілізаційних завдань, які розташовані на території району, моніторингу їх виробничих можливостей, надання їм необхідної методичної та консультативної допомоги.

4.7.7. Здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення адміністрації району та господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду.

4.7.8. Планування заходів щодо нормованого забезпечення населення (далі – НЗН) району в особливий період, організація навчання і практичного тренування керівного складу органів управління нормованим забезпеченням населення, підготовка документації для органів управління НЗН.

4.7.9. Сприяння військовим комісаріатам міста в організації, забезпеченні і проведенні заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в мирний час та в особливий період.

4.7.10. Здійснення разом з районним військовим комісаріатом контролю за станом роботи на об’єктах господарства району щодо організації і ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників, за виконанням військово-транспортного обов’язку, підготовкою транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням в особливий період.

4.7.11. Участь під час мобілізації спільно з районним військовим комісаріатом у доведенні до підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності, які залучаються до мобілізаційних заходів, а також населення району наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

4.7.12. Сприяння районному військовому комісаріату в організації своєчасного оповіщення та прибуття до районного військового комісаріату громадян, які призиваються на військову службу за мобілізацією, поставки техніки підприємствами та організаціями району на збірні пункти та у військові частини, надання за укладеними з підприємствами району договорами послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів і мобілізаційних завдань.

4.7.13. Сприяння організації і проведенню приписки громадян до призовної дільниці району, призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також підготовці молоді до військової служби, організації навчальних (перевірочних) військових зборів.

4.7.14. Сприяння встановленню та розвитку шефських зв’язків між трудовими колективами підприємств, установ, організацій та закладів району і військовими частинами та установами військового гарнізону.


4.7.15. За зверненнями підшефних військових частин сприяння у межах наданих повноважень і компетенції у здійсненні заходів з вирішення їх адміністративних, соціально-побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності.

4.7.16. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

4.7.17. Участь за планом зонального штабу територіальної оборони у тренуваннях та спільних заходах з територіальної оборони міста, а також у навчаннях з цивільного захисту.

4.8. З питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

4.8.1. Організація взаємодії з правоохоронними органами району, участь у плануванні і проведенні спільних заходів на виконання положень міської і регіональної програм профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян, законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови та голови адміністрації району, інших нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю.

4.8.2. Узагальнення інформації, яка надходить до адміністрації району від установ, організацій, посадових осіб та громадян про факти правопорушень, вжиття заходів спільно з територіальним органом внутрішніх справ щодо поліпшення стану роботи з охорони громадського порядку, протидії росту злочинності на території району.

4.8.3. Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку, зареєстрованих на території району (далі – громадські формування), сприяння у межах своєї компетенції їх кадровому забезпеченню, розгляд пропозицій зазначених формувань щодо поліпшення стану громадського порядку на території району та вжиття відповідних заходів реагування.

Перевірка роботи громадських пунктів з охорони громадського порядку на території району, визначення стану їх матеріально-технічного забезпечення.

4.8.4. Організація взаємодії та спільної діяльності з охорони громадського порядку територіального органу внутрішніх справ та громадських формувань району шляхом залучення членів громадських формувань до спільного патрулювання, інших спільних заходів на підставі затверджених планів.

Забезпечення участі громадських формувань району в охороні громадського порядку при проведенні загальноміських масових заходів за погодженими планами відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.


4.8.5. Здійснення контролю за дотриманням громадськими формуваннями району вимог статутів (положень) громадських формувань, регулярне отримання від їх керівників планів роботи та звітів за встановленою формою, інших документів про проведені громадськими формуваннями заходи.

4.8.6. Участь в організації і проведенні спільних нарад з питань вдосконалення діяльності громадських формувань району, обміну досвідом роботи та визначення перспективних шляхів діяльності з профілактики злочинності за участю громадських формувань.

4.8.7. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення  в межах повноважень, установлених чинним законодавством. Забезпечення діяльності районної адміністративної комісії.

4.8.8. Організація роботи комісій і служб:

- адміністративної;

- у справах дітей;

- спостережної;

- інших, необхідних для здійснення повноважень.

4.8.9. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, та поширення бездоглядності серед підлітків.

4.8.10. Здійснення самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.8.11. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

4.8.12. Забезпечення у межах своєї компетенції контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.8.13. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних пунктів.

4.8.14. Організація роботи щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8.15. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.8.16. Підготовка рішень виконавчого комітету міської ради з питань опіки та піклування, відчуження майна.

4.9. У галузі будівництва:

4.9.1. Видання розпоряджень про приєднання внутрішньобудинкових місць загального користування до квартир, кімнат у гуртожитках з метою поліпшення житлових умов громадян з врахуванням згоди співвласника.

4.9.2. Видання розпоряджень про приєднання допоміжних приміщень до квартир, кімнат у гуртожитках громадян з метою поліпшення їхніх житлово-побутових умов з врахуванням згоди співвласника.

4.9.3.  Видання розпоряджень про дозвіл на переобладнання і  перепланування жилих будинків (квартир), що належить громадянинові на праві приватної власності, та жилих і нежилих приміщень у жилих багатоквартирних будинках (гуртожитках) на підставі позитивних висновків відповідних органів.

4.9.4. Видання розпоряджень про дозвіл на переобладнання та перепланування квартир, кімнат у гуртожитках без внесення змін у несучі конструкції, улаштування балконів та лоджій без додаткового надання земельної ділянки (з метою поліпшення житлових умов у багатоквартирних житлових будинках) на підставі позитивних висновків управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради та відповідних служб згідно з чинним законодавством.

4.9.5. Видання розпоряджень про дозвіл на знесення та зняття з обліку знесених житлових будинків, які знаходяться у приватній власності.

4.9.6. Підготовка та подання до суду від імені міської ради позовних заяв щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, розташованих на землях територіальної громади міста.

4.9.7. Підготовка матеріалів до суду щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, у разі відхилення від існуючого проекту та порушення будівельних норм і правил.

4.9.8. Видання розпоряджень про прийняття в експлуатацію переобладнаних та перепланованих квартир, що належать громадянам на праві приватної власності, жилих і нежилих приміщень у жилих багатоквартирних будинках (гуртожитках), у тому числі виконаних без отримання дозволу, на підставі позитивних висновків відповідних органів.

4.9.9. Видання розпоряджень про дозвіл на розміщення та перебудову господарських (присадибних) будівель (господарські (присадибні) будівлі –  допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, вбиральні, душові, навіси, індивідуальні гаражі, вигрібні ями) без улаштування фундаментів в межах відведення земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення при дотриманні чинного законодавства.

Перебудови будівель дозволяється виконувати без втручання в несучі конструкції.

4.9.10. Видання розпоряджень про прийняття в експлуатацію господарських (присадибних) будівель, які розміщені або перебудовані на підставі розпорядження, передбаченого п. 4.9.9 Положення.

4.10. Адміністрація району є орендодавцем усього нерухомого та індивідуально визначеного майна, що знаходиться на її балансі.

Контроль за дотриманням  вимог чинного законодавства при передачі в оренду вищезазначеного комунального майна покладається на орендодавця.

5. Права адміністрації району

5.1. Адміністрація району має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції;

- інші права, які належать до компетенції адміністрації району.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
адміністрації району

6.1. Адміністрація району утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники адміністрації району є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб адміністрації району

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності адміністрації району здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
GISMETEO: Погода по г.Николаев